Welk vraagstuk oplossen?

Corina Brekelmans werkte twee jaar geleden nog in de zorg. Inmiddels is ze actief bij gemeente Nijmegen als transformatiemanager en senior beleidsadviseur. Een belangrijk thema in haar werk is de verbinding van wetenschap en de praktijk van de zorg waarmee de gemeente te maken heeft. Daarvoor werkt gemeente Nijmegen nauw samen met de Radboud Universiteit en met name de academische werkplaatsen

'Niet zo lang geleden stond er in Binnenlands Bestuur een artikel over hoe wij hier in Nijmegen bezig zijn met het onderbouwen van onze beleidskeuzes.  We willen er naartoe dat ons beleid steeds meer gestoeld wordt op data en onderzoek. We vinden het belangrijk om niet alleen uit de praktijk, maar ook op wetenschappelijke gronden te kunnen zeggen welke oplossing het beste werkt voor welke doelgroep. Dat betekent dat we geregeld ook de startvraag herfomuleren. Welk vraagstuk willen we eigenlijk oplossen en is dat wel het echte vraagstuk? Welke interventies zouden beter werken dan care as usual? Hoe zorgen we ervoor  dat we interventies implementeren die aantoonbaar beter werken?'

'We hebben als gemeente de opdracht om er eerder bij te zijn als het misgaat in gezinnen en met jongeren. Dat is nog niet zo eenvoudig. Het betekent dat wij ook  in innovatieve interventies moeten gaan denken. Daarom maken we aatschappelijke business cases die inspireren en als voorbeeld dienen. We willen bijvoorbeeld als het even kan voorkomen dat jongeren opgroeien in een jeugdinstelling, want dan zijn ze afgesneden van het oefenen in de samenleving. Daarom zijn we voorstander van ambulant behandelen. Waarbij we overigens best snappen dat zoiets niet altijd kan. We weten dat ambulante  interventies als MDFT en MFT bewezen effectief zijn , dus die willen we zelf zoveel mogelijk toegepast zien. Aan de andere kant zie je dan dat er instellingen met verblijf zijn die geen contracten hebben voor ambulant werk. Hoe ga je daar mee om?'

'Een cruciale vraag is of een bepaalde interventie ook echt goedkoper is. Behandelingen als MST en MDFT zijn kostbaar. Tegelijkertijd weet je ook dat het ook duur is om jongeren in instellingen te plaatsen. Soms kun je beter duurdere zorg inzetten waarvan je weet dat die effectief is. Om goed de discussie over zulke zaken te voeren heb je goede argumenten nodig. En dan is wetenschappelijke onderbouwing essentieel. Wij willen uiteindelijk als gemeente de beste zorg op het juiste moment aan de juiste mensen kunnen bieden.'

'Gemeenten, zorgaanbieders, universiteiten  en hogescholen werken samen in de academische werkplaatsen.  De kennisvragen die wij hebben leggen we bij hen neer om in ons beleid goede keuzes te kunnen maken. Wat heeft de meeste maatschappelijke impact - dat is ook voor de onderzoekers belangrijk en relevant. Daarvoor is zo'n academische werkplaats juist bedoeld. Het is fijn dat er zo'n platform is. Wij zijn wel van mening dat we goed  moet monitoren. Ook al baseren wijnons zo veel mogelijk op kennis, het blijven aannames en die moet je in de praktijk toetsen. Zien we door onze beleidskeuzes ook daadwerkelijk een terugloop in de duur van verblijf en meer ambulante trajecten? Wat rapporteren de aanbieders?'

'Inmiddels hebben we onze kennisvragen wel op een rijtje en kunnen dus ook heldere vragen vragen aan de academische werkplaats stellen. Onderzoeken wat er nodig is - in de instelling en daarna thuis. Je moet op alle niveaus mensen dezelfde kant op krijgen. Zo'n business case helpt. Goed doorrekenen. Niet alleen in cijfers en geld, maar vooral ook de maatschappelijke impact. We zitten aan tafel met de aanbieders om te kijken hoe je langzaam kunt overgaan naar die innovatieve aanpak. Op termijn hopen we te zien dat de zorgkosten verder gaan teruglopen.

Het is een implementatieproces waarbij je de goede voorbeelden probeert te stimuleren. Je wilt daarbij wel iedereen aan boord houden. Zin weggehaald We hebben aandacht en begrip voor wat er in de organisaties van de aanbieders speelt - ook zij moeten met minder hetzelfde doen. Wij hebben nu met de aanbieders van zorg met  verblijf in de contracten opgenomen dat er groei van ambulante behandelingen moet komen. . Dat is rechtsreeks voortgekomen uit de maatschappelijke businesscase die we samen hebben opgesteld. 

'Ik geef nog een ander voorbeeld,  gericht op volwassenen. We hebben een maatschappelijke businesscase rondom mensen met ernstige psychiatrische aandoening. Iedereen zat aan tafel, ook de patiënten. En waar kwamen zij tot ieders verbazing mee? Help ons om aan het werk te gaan. Er is dus - en dat wisten we nog niet - een hele grote groep mensen met psychiatrische problematiek die gemotiveerd is om aan het werk te gaan. Op basis van die uitkomsten heeft de wethouder belsoten om daar middelen voor vrij te maken. We weten nu ook dat die methodiek bewezen effectief is. Wat we nu willen weten is of dat ook op langere termijn doorwerkt naar toeleiding naar werk. Het interessante is dat zo het domein zorg effect kan hebben op het domein  werk.'

'Wat mij betreft zou het partnership tussen gemeente en aanbieders nog wat beter mogen. Tegelijkertijd is het fijn om te merken dat als je het eerst over de inhoud hebt, je het daarna prima kunt hebben over het beste rendement van de maatschappelijke middelen. Dat is uiteindelijk in ieders belang.'

Deze website is gemaakt door Tjep's digital agency