Organisatie

Het Parlement van ForCA is de ledenvergadering en deze komt twee keer per jaar bij elkaar. Alle leden hebben een vertegenwoordiger in het Parlement. De deelnemers hebben mandaat van hun organisatie om te besluiten en om hun medewerkers en organisatie te binden. Het Parlement wordt geïnformeerd over de voortgang van ForCA. Het Jaarplan van ForCA wordt besproken en geëvalueerd. De begroting wordt besproken en vastgesteld. Het Parlement wordt voorgezeten door de voorzitter, die uit de leden gekozen is. De voorzitter legt verantwoording af aan het Parlement. De leden van het Parlement zijn zelf verantwoordelijk voor de dynamiek in het samenwerkingsverband door elkaar op te zoeken, kennis en ervaring uit te wisselen, verbinding te leggen met andere netwerken en samen activiteiten te organiseren. De voorzitter heeft namens de leden mandaat het samenwerkingsverband dagelijks aan te sturen. Het parlement kan incidentele werkgroepen of andere verbanden instellen.

De voorzitter zorgt voor de dagelijkse aansturing van het samenwerkingsverband. Zij organiseert de inrichting en het functioneren van ForCA. Ze weet voldoende van de inhoud, maar laat de inhoud over aan de High Level Kennisgroep en de werkgroepen van ForCA over. De voorzitter zorgt voor de verbinding tussen de leden en de swing in het samenwerkingsverband. Ze motiveert en enthousiasmeert de leden en spreekt de leden op de eigen verantwoordelijkheid aan. De voorzitter wordt ondersteund door de secretaris van het samenwerkingsverband. De voorzitter legt verantwoording af aan het Parlement en de sectordirectie DJI. Belangrijkste taken: het aansturen van de jaarcyclus, het inventariseren van de voortgang in de High Level Kennisgroep en de werkgroepen. Het zo nodig extern vertegenwoordigen van het samenwerkingsverband extern op beleidsterreinen die relevant voor ForCA zijn.

High Level Kennisgroep

De High Level Kennisgroep is dé wetenschappelijke adviseur van het Parlement en heeft een rol als trendwatcher, kennisversneller & denktank. De Kennisgroep ontwikkelt inhoudelijke concepten, evalueert de inhoudelijke resultaten van de werkgroepen, ondersteunt fondsenwerving voor onderzoek en heeft een rol in de externe communicatie. De deelnemers aan de Kennisgroep leggen verbanden met de andere kennisorganisaties in de sector (bijv. Work-Wise). De Kennisgroep voorziet het Parlement twee keer per jaar van advies, bijvoorbeeld ook over (de noodzaak tot nader) onderzoek.

Leden: Maaike Kempes (voorzitter) - NIFP, Eva Mulder - AWRJ,  Jolanda Matthijsen - Universiteit van Tilburg, Carolien Conijn - Spirit, Annemiek Harder - RUG/Juvaid, Maroesjka van Nieuwenhuizen - Vrije Universiteit. Werkgroep Wetenschap: Lieke van Domburgh - VU, Ilja Bongers - UvT, Iris Berends - UvA. De HLK wordt ondersteund door de secretaris van ForCA.

Werkgroepen

De werkgroepen hebben een projectmatige opzet; hun status & levensduur is gekoppeld aan hun opdracht. Het Parlement geeft een inhoudelijke, gerichte en nauw omschreven opdracht, die de leden uitwerken binnen een bepaalde termijn. De werkgroepen functioneren volgens regulier projectmanagement en maken hun product volgens hun opdracht. Werkgroepen stellen een projectplan op met planning waarin duidelijk is aangegeven in hoeveel uren ze het product met welke kwaliteit leveren. De werkgroepen worden ondersteund door de secretaris van ForCA. De voorstellen worden ter advisering aangeboden aan de High Level Kennisgroep. Het voorstel en het advies van de HLK worden aangeboden aan het Parlement ter bespreking en besluitvorming. De leden van de werkgroepen hebben zitting op grond van hun inhoudelijke deskundigheid.

Doelgroep

De doelgroep van ForCA is per juni 2010 verbreed en als volgt gedefinieerd: 

 • Jongeren met een strafrechtelijke en civielrechtelijke maatregel
 • met ernstige gedragsproblemen in combinatie met andere problemen;
 • tussen 12 en 23 jaar met een IQ > 55;
 • waar (bij niet-strafrechtelijk geplaatste jongeren) het vermoeden bestaat dat een delict is gepleegd of daarvoor een hoog risico bestaat;
 • en waarbij - daar waar nog geen delict gepleegd is - preventief werken voorop staat.

Doelen

Het doel van het samenwerkingsverband ForCA bevat een aantal onderdelen: een ontmoetingskader te bieden, of een podium voor uitwisseling van kennis & ervaring, of een netwerkfunctie voor allerlei verschillende organisaties.

 • samen analyseren & ontwikkelen binnen de bestaande kaders. Het gaat er vooral om het werk te verbeteren, niet per se om de ontwikkeling van nieuwe concepten:
 • Nieuwe inzichten, verbetering van bestaande aanpakken
 • Deskundigheidsbevordering & kwaliteit
 • Opleiden professionals
 • Gebruik wetenschappelijke inzichten
 • Samenhang in de aanpak van de doelgroep
 • Daardoor kunnen de leden de doelgroep een beter of verbeterd aanbod doen, zodat de kinderen op de juiste plaats komen.
 • Bovendien kunnen de leden die aanpak en benadering gezamenlijk uitdragen (imago). ForCA kan daarmee een lobbyorganisatie worden.

Deze website is gemaakt door Tjep's digital agency